เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์

เอกสารใบรับรอง GAP

ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  Certificates GAP Samanta

ผลตรวจค่าสารถั่งเช่า (HPLC Result)

HPLC Result  Certificates HPLC Samanta